Úradné
hodiny
PO 07:30 - 12:00        12:30 - 15:30
UT 07:30 - 12:00        12:30 - 15:30
ST 07:30 - 12:00        12:30 - 17:00
ŠT nestránkový deň
PI 07:30 - 13:00       

Počasie Dúbravka - Svieti.com

Aktuality | Pozvánka na zasadnutie OZ

                         POZVÁNKA

                 V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) Zákona o obecnom zriadení, zvolávam  zasadnutie obecného zastupiteľstva do zasadačky OcÚ
    dňa 27. 09. 2017 o 18,00 hod.


Program: 
        
1./  Otvorenie zasadnutia
2./  Určenie navrhovateľa a overovateľov zápisnice
3./  Kontrola plnenia uznesení
4./  VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
5./  Dodatok k VZN č.2/2010
6./  Rozpočtové opatrenie č.2/2017
7./  Žiadosť o sponzorský príspevok
8./  Žiadosť o odkúpenie pozemku
9./  Povodňový plán
10./ Kultúrnospoločenské akcie
11./ Rôzne
12./ Návrh na uznesenie
13./ Záver


                        
                                          MVDr. Miroslav Eľko
                                               starosta obce

Zoznam aktualít

1 2 ... 10 [>]