Úradné
hodiny
PO 07:30 - 12:00        12:30 - 15:30
UT 07:30 - 12:00        12:30 - 15:30
ST 07:30 - 12:00        12:30 - 17:00
ŠT nestránkový deň
PI 07:30 - 13:00       

Počasie Dúbravka - Svieti.com

Aktuality | Pozvánka na zasadnutie OZ

POZVÁNKA

V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) Zákona o obecnom zriadení, zvolávam  zasadnutie obecného zastupiteľstva do zasadačky OcÚ

dňa 13. 02. 2018 o 19,00 hod.

Program

 1./  Otvorenie zasadnutia

 2./  Určenie navrhovateľa a overovateľov zápisnice

 3./  Kontrola plnenia uznesení

 4./  Vystúpenie zástupcu OFK Dúbravka – p. M.Luka

 5./  Kultúrnospoločenské akcie

 6./  Informácia o sťažnostiach

 7./  Rekonštrukcia strechy MŠ

 8./  Info o schválení žiadosti o NFP z PPA

 9./  Príprava výstavby chodníkov

10./ Dodatok č.1 k nájomnej zmluve

11./ Rôzne

12./ Návrh na uznesenie

13./ Záver

MVDr. Miroslav Eľko

starosta obce

Zoznam aktualít

1 2 ... 10 [>]