Úradné
hodiny
PO 07:30 - 12:00        12:30 - 15:30
UT 07:30 - 12:00        12:30 - 15:30
ST 07:30 - 12:00        12:30 - 17:00
ŠT nestránkový deň
PI 07:30 - 13:00       

Počasie Dúbravka - Svieti.com

Materská škola

Materská škola Dúbravka 236 je jednotriedna materská škola s celodennou prevádzkou a vyučovacím jazykom slovenským.

Poskytujeme možnosť aj poldenného pobytu.

Materská škola je umiestnená v účelovej jednopodlažnej budove s terasou, ktorá je pretiahnutá do dĺžky. Tvorí ju vstupná predsieň, šatňa, umývarka a sociálne zariadenia pre deti, riaditeľňa, miestnosť pre učiteľku, sociálne zariadenie pre personál, herňa, spálňa, kabinet pomôcok, kuchyňa a hospodárske časti patriace ku kuchyni.

Školský dvor a záhrada sú priestranné s množstvom stromov, kríkov, zelene a s možnosťami všestranného využitia. Vybavenie dvora preliezačkami, pieskoviskom a náradím na pohybové aktivity je vyhovujúce za účelom kreatívneho využívania pobytu vonku v edukačnom procese.

Areál materskej školy je vybudovaný mimo frekventovanej komunikácie a je uložený v tichom a príjemnom prostredí obce Dúbravka.

Interiér materskej školy je funkčný, esteticky upravený a zodpovedá potrebám a požiadavkám detí a rodičov.

Výchovno - vzdelávaciu činnosť zabezpečujú dve učiteľky, vrátane riaditeľky materskej školy a jedna prevádzková zamestnankyňa.

V pracovnom kolektíve sa snažíme o dobré medziľudské vzťahy, ktoré sú základom pokojnej atmosféry pre zvládnutie všetkých vytýčených úloh.

Jedinečnosť našej MŠ spočíva aj v takmer rodinnom charaktere prostredia, kde sa všetci poznáme, vidíme a stretávame ako jedna rodina.

Názov školy: Materská škola Dúbravka 236
Zriaďovateľ: Obec Dúbravka č. 88, starosta obce – Ing. Stanislav Bajužik
Adresa školy: Dúbravka 236, 072 15 Budkovce
Číslo telefónu  školy: 0910 502 157

Internetová a elektronická adresa školy:
www.msdubravka.webnode.sk


Riaditeľka školy:
Kontakt:
Učiteľka:
Kuchárka:
Vedúca ŠJ:

Upratovačka:                                


Zameranie materskej školy

Zameriavame sa na oblasť environmentálnej výchovy, ekológiu a lásku k prírode, kde plníme rôzne úlohy a aktivity environmentálneho a ekologického charakteru, ktoré realizujeme formou získavania skúseností učením v prirodzených podmienkach a v procese vzdelávania využívame priamu skúsenosť a praktické riešenie problémov.
Súčasťou práce sú aj projekty Adamko hravo zdravo a Bezpečná škôlka.