Úradné
hodiny
PO 07:30 - 12:00        12:30 - 15:30
UT 07:30 - 12:00        12:30 - 15:30
ST 07:30 - 12:00        12:30 - 17:00
ŠT nestránkový deň
PI 07:30 - 13:00       

Počasie Dúbravka - Svieti.com

Aktuality | Pozvánka na verejné ustanovujúce zasadnutie OZ

P O Z V Á N K A

na verejné ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dúbravke, ktoré sa uskutoční 10.12.2018

o 17,00 hod v kultúrnom dome


Program:

1. Úvodné náležitosti:

    a/ Otvorenie zasadnutia
    b/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
    c/ Oznámenie výsledkov volieb do samosprávy
    d/ Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
    e/ Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
    f/  Vystúpenie starostu.

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
3. Poverenie zástupcu starostu obce
4. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať 

     a viesť zasadnutia obecného  zastupiteľstva

5. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov 
6. Zriadenie komisií a voľba ich predsedov
7. Určenie platu starostu obce
8. Diskusia
9. Záver


                                                      MVDr. Miroslav Eľko
                                                           starosta obce

Zoznam aktualít

1 2 ... 17 [>]