Úradné
hodiny
PO 07:30 - 12:00        12:30 - 15:30
UT 07:30 - 12:00        12:30 - 15:30
ST 07:30 - 12:00        12:30 - 17:00
ŠT nestránkový deň
PI 07:30 - 13:00       

Počasie Dúbravka - Svieti.com

Aktuality | Pozvánka na zasadnutie OZ

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dúbravke,

ktoré sa uskutoční 11.12.2019 o 18,00 hod.

v zasadačke OcÚ

Program:

1./ Otvorenie zasadnutia

2./ Určenie navrhovateľa a overovateľov zápisnice

3./ Kontrola plnenia uznesení

4./ Rozpočtové opatrenie č. 4/2019

5./ Návrh rozpočtu na roky 2020 – 2022

6./ Stanovisko HK k rozpočtu

7./ VZN č. 2/2019 o nakladaní s komunálnym odpadom na území obce

8./ VZN č. 3/2019 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

9./ Kultúrnospoločenské akcie – zhodnotenie a príprava nových

10./ Bilancia roku 2019

11./ Vyhodnotenie práce OZ a HK

12./ Rôzne

13./ Návrh na uznesenie

14./ Záver

                                                               Ing. Stanislav Bajužik

                                                                      starosta obce

Zoznam aktualít

1 2 ... 16 [>]