Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Pozvánka na zasadnutie OZ

 02.10.2021

P O Z V Á N K A
na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dúbravke, ktoré sa uskutoční 06.10.2021
o 16,30 hod v zasadačke OcÚ
Program:
1./ Otvorenie zasadnutia
2./ Určenie navrhovateľa a overovateľov zápisnice
3./ Kontrola plnenia uznesení
4./ Rozpočtové opatrenie č. 3/2021
5./ Zriadenie komisie na ocenenie novoobjaveného majetku
6./ Územný plán obce
7./ Rôzne
8./ Návrh na uznesenie
9./ Záver
Ing. Stanislav Bajužik
starosta obce

Zoznam aktualít: